MS-Holz GmbH Leipzig, Holzmakler und Holzhandel ;-)START